Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2017

Phần mềm Maple và Geogebra

1. Tải về phần mềm Maple Link tải phần mềm:  http://www.dmat.ufpe.br/software/maple/Maple17WindowsInstaller.exe 2. Tải về phần mềm Geogebra https://www.geogebra.org/download 3. Hướng dẫn sử dụng Maple https://drive.google.com/file/d/1HphXByW3hfzhJBGmn518UrNdoKMvLQdu/view?usp=sharing 4. Hướng dẫn sử dụng Geogebra http://www.vnschool.net/modules.php?name=News&file=categories&catid=16&pagenum=2