Phần mềm Maple và Geogebra

1. Tải về phần mềm Maple
Link tải phần mềm: http://www.dmat.ufpe.br/software/maple/Maple17WindowsInstaller.exe
2. Tải về phần mềm Geogebra
https://www.geogebra.org/download
3. Hướng dẫn sử dụng Maple
https://drive.google.com/file/d/1HphXByW3hfzhJBGmn518UrNdoKMvLQdu/view?usp=sharing
4. Hướng dẫn sử dụng Geogebra
http://www.vnschool.net/modules.php?name=News&file=categories&catid=16&pagenum=2

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Pavel Durov